info@daisy-etm.com +35542420455

  • Të gjitha pajisjet fiskale dhe zgjidhjet software-ike të Daisy & ETM janë në përputhje të plotë me ligjin Nr. 87/2019 për faturën dhe sistemin e monitorimit të qakullimit
  • Për pajisjet fiskale Daisy që janë në funksionim sigurohet vijimësia e funksionimit përmes azhornimit të tyre.
  • Përdoret nga PC, Tablet Telefon, etj.
  • Mundësi për tu lidhur me programe shumë të avancuara financiare.


  • Pajtueshmëria me legjislacionin në fuqi, Kodin e Sjelljes dhe politikat e brendshme është e një rëndësie madhore për kompaninë tonë.
  • Pajtueshmëria nënkupton një angazhim të fortë ndaj parimeve të integritetit, transparencës, drejtësisë, profesionalizmit, shpirtit të skuadrës dhe respektimit të rregullave dhe parimeve të cilat janë thelbësore për zbatimin e funksioneve të kompanisë.
  • Efikasiteti i Sistemit për Manaxhimin e Pajtueshmërisë varet nga angazhimi dhe mbështetja e të gjithëve, stafit drejtues dhe punonjësve.
  • Dërgimin e sigurt të të dhënave në sistemin qëndror, duke përdorur çertifikatën elektronike.