info@daisy-etm.com +35542420455

Çertifikime - Standardet ISO

Kompania Daisy&EtM është e çertifikuar sipas standardeve ISO që përfaqësojnë normat se si një ndërmarrje duhet të veprojë, për të siguruar dhënien e një shërbimi cilësor që i përgjigjet kërkesave të klientit. Çertifkimi është prova, garancia e shkruar apo konfirmimi nga një palë e tretë se kompania zhvillon dhe zbaton me efektivetet sistemin e tij të operimit sipas këtyre normave dhe udhëzimeve.

Fusha e aktivitetit të çertifikuar ështe :

  • Zhvillimi , instalimi, mirëmbajtja, suport teknik dhe shërbime për zgjidhjet software-ike fiskale, hardware dhe software. Konsulencë ekonomike dhe kontabiliteti, import, tregëtim dhe shpërdarje të pajisjeve dhe aparaturave elektronike dhe elektrike.
  • Sistemi i menaxhimit dhe shërbimet IT për mbështetje të brëndshme dhe të klienteve mbi zhvillimin, instalimin , mirëmbajtjen suportin teknik dhe shërbime për zgjidhjet software-ike fiskale hardware dhe software.

Parimet e menaxhimit të cilësisë bazohen ne :

  • Fokusi ndaj klientit
  • Aftësitë drejtuese
  • Përfshirja e njerëzve
  • Qasja e procesit
  • Qasja e sistemit
  • Përmirësimi i vazhdueshëm
  • Vendimmarrje e bazuar në fakte
  • Marrëdhënie me furnitorët me përfitime të dyanshme

Çertifikatat: